Prevádzkový poriadok

Úvodné ustanovenie

Pohrebníctvo vykonáva činnosť pohrebnej služby na základe koncesnej listiny vydanej Obvodným úradom v Pezinku dňa 18. 04. 2007 pod evidenčným číslom OŽP-Z/2007/01818-2/CR1. Táto činnosť sa riadi: Zákonom č. 470/2005 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovým poriadkom pohrebiska obce, v ktorej vykonáva pohreb
Prevádzkovým poriadkom Pohrebníctva Dubová

Pohrebníctvo poskytuje tieto služby: predaj rakiev a smútočných potrieb, úprava ľudských pozostatkov, uloženie ľudských pozostatkov do rakvy, prepravu ľudských pozostatkov, výkopy hrobov, exhumácie a iné činnosti súvisiace s pohrebom.

Popis zariadenia

K výkonu pohrebných služieb Pohrebníctva Dubová sa používa: pohrebné auto Peugeot Boxer s chladiacim zariadením ALEX Originál TRE 2000 miestnosť na úpravu ľudských pozostatkov v dome smútku v obci Dubová chladiace zariadenie a chladiaci katafalk v dome smútku v obci Dubová kancelária (Hlavná 84, 900 90 Dubová)

Prijímanie ľudských pozostatkov a ostatkov

Príjem ľudských pozostatkov je možný:
ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonnal prehliadku mŕtveho pasom pre mŕtvolu ak ide o medzinárodnú prepravu písomný súhlas orgánov činných v trestnom konaní ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie so spáchania trestného činu

Ľudské pozostatky sa po prevzatí prevezú do miestnosti na úpravu ľudských pozostatkov, ktorá je vybavená umývadlom s tplou a studenou vodou. Miestnosť má umývateľnú podlahu a steny. Tu sa ľudské pozostatky umyjú, oblečú, upravia a uložia do konečnej rakvy.Potom sa rakva s ľudskými pozostatkami uloží do chladiaceho zariadenia,kde sa udržuje teplota do 5°C. Pracovník, ktorý manipuluje ľudskými pozostatkami pri všetkých činnostiach musí používať gumenné rukavice a ochranné okuliare.Pracovník si po manipulácii s ľudskými pozostatkami dezinfikuje ruky prostriedkom SPITADERM.

Preprava ľudských pozostatkov a ostatkov

Ľudské pozostatky a ostatky sa môžu prepravovať:
vo vozidle vybavenom chladiacim zariadením, ktoré je schopné dlhodobo udržať úložný priestor pri teplote pod 5°C prepravovať ľudské pozostatky je možné len v transportnom vaku, v transportnej rakve alebo konečnej rakve prepravovať ľudské pozostatky, ktoré boli v čase úmrtia nakazené nebezpečnou chorobou je možné len vo vzduchotesne uzatvorenej konečnej rakve označenie konečnej rakvy, transportnej rakvy, alebo transportného vaku musí zodpovedať listu o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu o úmrtí

Používanie chladiaceho zariadenia

Uloženie ľudských pozostatkov do času pochovania: po dobu 14 dní sa zabezpečuje v chladiacom zariadení v dome smútku Dubová, ktoré dlhodobo udrží teplotu v rozmedzí 0°C-5°C ak doba od úmrtia do pochovania presiahne 14 dní alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov tieto budú uložené v mraziacom zariadení, ktoré trvale udrží teplotu nižšiu ako -10°C. Toto zariadenie sa nachádza v dome smútku Dubová.

Vedenie evidencie o ľudských pozostatkoch a ľudských ostatkoch

Evidencia musí obsahovať:
meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia a úmrtia, rodné číslo dátum prezatia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov dátum odovzdania ľudských pozostatkov alebo ostatkov na pohrebisko alebo do krematória doklady o mŕtvom, ktoré sa pohrebnej slube odovzdali

Režim údržby čistoty a dezinfekcie

Upratovanie, umývanie a dezinfekcia domu smútku, chladiaceho zariadenia a vozidla určeného na prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov: 1x mesačne sa prevedie umývanie domu smútku, chladiaceho zariadenia a 1x týždenne úložnej plochy automobilu s následnou aplikáciou dezinfekčného prostriedku po každej preprave a uložení mŕtveho, ktorý bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou sa prevedie umývanie a dezinfekcia úložného priestoru automobilu, chladiaceho zariadenia a domu smútku dezinfekcia sa robí prostriedkami: SAVOPRIM s vôňou 3% INCIDUR SP 2% podľa potreby bežné umývanie kabíny a úložnej plochy automobilu, chladiaceho zariadenia a domu smútku každá dezinfekcia úložného priestoru je uvedená v knihe dezinfekcie pohrebného vozidla, dezinfekcia chladiaceho zariadenia a domu smútku sa zaznamenáva v knihe dezinfekcie domu smútku (uvádza sa dátum dezinfekcie, čas expozície, použitý prostriedok a jeho koncentrácia) pri dezinfekcii priestorov a vozidla musí pracovník používať gumenné rukavice a ochranné okuliare

Odborná spôsobilosť

Prevádzkovanie pohrebnej služby je možné len pod vedením odborne spôsobilej osoby, ktorá sa preukáže osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu po absolvovaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni (AKADÉMIA VZDELÁVANIA, Gorkého 10, Bratislava, č. potvrdenia o akreditácii: 0581/1724/2006/45/5, č. protokolu: 1642/2007/SNV) Kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti tvorí prílohu tohto prevádzkového poriadku.

Priestupky a iné správne delikty

Priestupku sa dopustí ten, kto:
bez zbytočného odkladu neodovzdá ľudské pozostatky na pochovanie porušuje zákaz pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami uvedený v § 3 ods. 3 zákona 470/2005 zaobchádza s ľudskými pozostatkami bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebnej služby Priestupky a iné správne delikty prejednáva a sankcie ukladá Úrad pre dohad nad zdravotnou starostlivosťou

Ostatné ustanovenia

pracovníci pohrebnej služby sa musia v styku s pozostalými zdržať necitlivého správania pri manipulácii s ľudskými pozostatkami a ostatkami je zakázané fajčiť, jesť, piť a požívať alkoholické nápoje tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť schválenia a je záväzný pre všetkých zamestnancov Pohrebníctva Dubová každý pracovník Pohrebníctva Dubová bude poučený o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci